Imaju li pravni subjekti, koji inače imaju model B2B, obvezu dvojno iskazivati cijene pri fakturiranju prema fizičkim osobama (B2C)?