Kako će poslovni subjekti čija poslovna godina ne odgovara kalendarskoj godini podnositi izvješća?

Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja prema odredbama Zakona o računovodstvu čija je poslovna godina različita od kalendarske, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon datuma uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euru. U izvještajima za 2023. i u idućim godinama – ako ti izvještaji sadržavaju i usporedne podatke za prethodnu godinu – podaci za prethodnu godinu radi bolje usporedivosti preračunavaju se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.