Što je bankovna unija?

Bankovnu uniju čine tri glavne sastavnice:

  • jedinstveni nadzorni mehanizam (Single Supervisory Mechanism),
  • jedinstveni sanacijski mehanizam (Single Resolution Mechanism) i
  • (budući) europski sustav osiguranja depozita (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) – trenutačno u fazi pregovora između država članica.

Bankovna bi unija po završetku trebala izgledati kako je prikazano na slici:

Ciljevi bankovne unije su:

  • poboljšati otpornost banaka i učiniti ih sposobnima da se nose sa svim financijskim krizama u budućnosti
  • spriječiti situacije u kojima se novac poreznih obveznika koristi za spašavanje banaka koje propadaju: trošak sanacije banaka snosili bi vlasnici i vjerovnici te Jedinstveni fond za sanaciju
  • smanjiti mogućnost da se problemi u bilancama banaka negativno odražavaju na javne financije i obrnuto
  • smanjiti fragmentaciju tržišta usklađivanjem pravila za financijski sektor i
  • poboljšati financijsku stabilnost u europodručju i EU-u u cjelini.

Bankovna unija omogućuje bankama u EU-u da postanu jače i osigurava njihov bolji nadzor. Razvojem financijske krize u dužničku krizu europodručja postalo je jasno da je državama europodručja zbog posebne međuovisnosti potrebna dublja integracija bankovnog sustava. Polazeći od iskustva financijske krize koja je pogodila svjetska tržišta u razdoblju između 2008. i 2009, a koja je u nekim europskim državama trajala sve do 2015., države članice odlučile su dodatno osnažiti ekonomsku i monetarnu uniju stvaranjem integriranog financijskog okvira koji bi uključivao jedinstvenu superviziju, sanaciju i osiguranje depozita za sve kreditne institucije koje posluju na europodručju.

Bankovnu uniju čine sve države članice europodručja i one države članice EU-a koje mu se odluče priključiti. Države članice koje nisu u europodručju mogu se priključiti bankovnoj uniji uspostavom sporazuma o bliskoj suradnji.

Top tagovi faq

Ključne riječi

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.