Od 5. rujna obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru

05. rujna 2022.

Danas, 5. rujna 2022., započelo je obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru kao važan instrument prilagodbe potrošača na proces zamjene kune eurom.
Obvezno dvojno iskazivanje traje do 31. prosinca 2023. i odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima.

Dvojno iskazivanje je obvezno kod svih oblika prodaje: u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu na cjeniku, na internetskoj stranici, u ponudi i ugovoru (ukupan iznos), u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku te na računu.

Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti isključivo fiksni tečaj konverzije u punom brojčanom iznosu, bez obzira što je zadnja znamenka nula, dakle 1 EUR = 7,53450 kuna.

O načinu i modelu dvojnog iskazivanja cijena odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno, a pri ispostavljanju računa potrošačima od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. potrebno je uvijek dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. To znači da će cijene artikala na računu do 31. prosinca 2022. biti iskazane u kuni, a ukupan iznos u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Nakon uvođenja eura, cijene artikala na računu bit će iskazane u euru, a ukupan iznos u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Dvojno iskazane cijene ne moraju biti iskazane, primjerice, na totemima i agregatima benzinskih postaja, na fiksnim panelima, primjerice na autocestama, zaslonima blagajni i samoposlužnih uređaja, zrakoplovnim kartama, kuponima za popuste, iznosu povratne naknade na ambalaži, knjigama, poštanskim markama, biljezima, SIM karticama, otisnutim ulaznicama za kazalište ili koncerte, vagama i naljepnicama s vaganom cijenom. Za navedene iznimke cijene moraju biti iskazane u kuni do 31. prosinca 2022., a od 1. siječnja 2023. u euru. Važno je napomenuti da se navedene iznimke ne odnose na obvezu dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa na računima.

Svi detalji vezani za dvojno iskazivanje za poslovne subjekte te iznimke od obveze dvojnog iskazivanja detaljno su pojašnjeni u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

S današnjim danom započinje i nadzor jesu li cijene ispravno preračunate u svrhu dvojnog iskazivanja, je li korišten ispravan tečaj, jesu li dvojno iskazane cijene, kao i fiksni tečaj konverzije, istaknuti na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način. Nadzorna tijela propisana Zakonom, među kojima i Državni inspektorat Republike Hrvatske, provodit će primjenu Zakona te pokretati prekršajne postupke, odnosno izricati kazne ako tijekom obavljanja nadzora utvrde nepravilnosti i nezakonitosti, uz mogućnost primjene načela oportuniteta, ako stranka otkloni nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora ili u primjerenom roku. Načelo se može primijeniti samo u slučaju utvrđene povrede prvi put.

Od danas kreće i mogućnost unošenja pohvala i pritužbi od strane potrošača na poslovne subjekte koji su pristupili Etičkom kodeksu. To se može učiniti putem poveznice: https://etickikodeks.mingor.gov.hr/#!/app/pohvale-prituzbe, gdje je dostupan i cjelokupan popis poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu.

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u okviru svoje nadležnosti provode:

 • Ministarstvo financija, u području financijskog i proračunskog nadzora i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, uključujući i nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod HP Hrvatske pošte d. d. i Financijske agencije kada obavljaju poslove zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura sukladno članku 27. stavku 1. Zakona
 • Ministarstvo financija, Porezna uprava, u području sastavljanja financijskih i drugih izvještaja te prijave poreza i drugih javnih davanja
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u području javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima te agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu, kao i u području javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem željezničkom prometu, pružanja kolodvorskih usluga na željezničkim i teretnim kolodvorima, agencijske djelatnosti u željezničkom prijevozu
 • Ministarstvo zdravstva, u području zdravstvene djelatnosti, lijekova i medicinskih proizvoda
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u području radnih odnosa, u svom djelokrugu rada
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave, u području radnih odnosa, u svom djelokrugu rada
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, u području primjene Uredbe (EU) br. 1214/2011
 • Državni inspektorat, u dijelu u kojem nije propisana nadležnost nadzora drugog tijela, u području prodaje robe i pružanja usluga, dvojnog iskazivanja na računima, u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe, u području radnih odnosa te u području nadzora drugog vjerovnika sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje
 • Hrvatska narodna banka, u kreditnim institucijama, kreditnim unijama, institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac te u poslovnim subjektima kojima je povjerena zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura
 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u pružateljima financijskih usluga, distributerima osiguranja i Središnjem registru osiguranika
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, u području elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga te željezničkih usluga i
 • Agencija za obalni linijski promet, u području javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

U slučaju povrede odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, ističemo da potrošači predstavke podnose naprijed navedenim tijelima i Državnom inspektoratu putem linka https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

Želite znati više?

Top tagovi (Poduzetnici)

Teme

Pretražite teme

Povratak na vrh

Link sadržaja je kopiran u međuspremnik.